ASOCIATIA EURO ADULT EDUCATION B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, 013975, București 1, România (+40) 0722 728 792; (+40) 0729 785 264; (+40) 0767 564 220 office@euro-ed.ro www.euro-ed.ro; www.ebcl.ro facebook.com/AsociatiaEuroAdultEducation

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.      Condiţii generale:

Prezenta secţiune stabileşte condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabile tuturor clienţilor (cursanți, organizatori, co-organizatori, furnizori etc.), partenerilor, vizitatorilor, reprezentanţilor acestora care vizitează, indiferent de calitatea în care o fac, sediul Asociația Euro Adult Education situat în Municipiul București, sector 1, B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, cod poștal 013975 şi/sau participă la cursurile și/sau evenimentele organizate de Asociația Euro Adult Education.

Asociația Euro Adult Education cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în cadrul prezentelor condiţii generale.

Asociația Euro Adult Education prelucrează datele cu caracter personal, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvata, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Asociația Euro Adult Education prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate (inclusiv prin intermediul website-ului) sau indirect, cu ocazia derulării raporturilor contractuale şi/sau participării, indiferent de calitatea în care o fac, la cursurile și/sau evenimentele organizate de Asociația Euro Adult Education şi/sau în cadrul Asociația Euro Adult Education.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul persoanelor vizate, daca sunt oferite cu buna ştiinţa, de bunăvoie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea Asociația Euro Adult Education, de exemplu prin documente contractuale, prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii online etc., prin abonarea la newslettere, participarea la concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-ul Asociația Euro Adult Education ori aplicaţie etc.

Utilizarea website-ului Asociația Euro Adult Education se supune prezentelor prevederi şi Termenilor şi Condiţiilor menţionate pe acest website.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, nu utilizaţi website-ul Asociația Euro Adult Education sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

In vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), Asociația Euro Adult Education are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Asociația Euro Adult Education va prelucra datele personale doar în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restriţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru accesarea website-ului Asociației Euro Adult Education, nu este necesară furnizarea niciunui fel de date cu caracter personal.

În contextul desfăşurării activităţii curente a Asociației Euro Adult Education, precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, Asociația Euro Adult Education va putea solicita anumite date cu caracter personal.

1.      Categorii de date cu caracter personal

În sensul celor sus-menţionate, Asociația Euro Adult Education va prelucra printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, semnătura, datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare (în anumite cazuri), telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, funcţia, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, adresa IP, datele cardului de credit (nr. card, data expirării cardului), cod IBAN, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate/paşaportului.

2.      Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Asociația Euro Adult Education, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

-              Clienţii persoane fizice ai Asociația Euro Adult Education (actuali, foşti sau potenţiali);

-              Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact ale partenerilor contractuali, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, etc. - actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice atribuţiilor Asociația Euro Adult Education., se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Asociația Euro Adult Education.

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de Asociația Euro Adult Education, precum şi atunci când participaţi la cursurile, evenimentele organizate de Asociația Euro Adult Education, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al sediului Asociația Euro Adult Education., vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Asociația Euro Adult Education, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor Asociației Euro Adult Education sau participării la cursurile,evenimentele organizate de Asociația Euro Adult Education și/sau la sediul Asociația Euro Adult Education, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprima în mod expres consimţământul (îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

3.      Retragerea consimțământului

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al Asociației Euro Adult Education, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări cu privire la evenimentele/serviciile oferite de Asociația Euro Adult Education.

4.      Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

-              Îndeplinirea atribuţiilor legale ale Asociației Euro Adult Education;

-              Organizarea de cursuri, seminarii, manifestări/evenimente specializate;

-              Prestarea serviciilor de formare profesionala (ofertare, emitere certificate, administrare servicii);

-              Îndeplinirea cerintelor legale sau de reglementare aplicabile procesului de emitere a certificatelor de absolvire a programelor de formare;

-              Încheierea de contracte de formare profesionala;

-              Îndeplinirea unor obligatii legale si cerinte din partea Autoritatii Nationale pentru Calificari / Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti sau ale altor autoritati;

-              Trimiterea periodica participantilor la cursuri si persoanelor interesate a unui newsletter care poate sa cuprinda notificari, informari generale si oferte speciale;

-              Derularea activităţii contractuale a Asociației Euro Adult Education;

-              Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de Asociația Euro Adult Education;

-              Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

-              Management operaţional;

-              Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

-              Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

-              Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

-              Arhivare, scopuri statistice.

 

Asociația Euro Adult Education va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de Asociația Euro Adult Education şi /sau la sediul Asociația Euro Adult Education şi/sau partenerilor, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Asociația Euro Adult Education cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile Asociației Euro Adult Education, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al Asociației Euro Adult Education,  prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Asociația Euro Adult Education, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care Asociația Euro Adult Education intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Asociația Euro Adult Education., ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative  din  partea  Asociația Euro Adult Education va  puteţi  dezabona  folosind  butonul  "Dezabonare"  sau „Unsubscribe".

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală.

Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric personal - CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.) vor fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii persoanelor vizate şi prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legala/contractuală.

5.      Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

-              clienţi persoane fizice ai Asociația Euro Adult Education (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor contractuale);

-              parteneri, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii şi alte entităţi juridice-parteneri contractuali ai Asociației Euro Adult Education, autorităţi/instituţii publice.

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

 

6.      Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Asociația Euro Adult Education va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care Asociația Euro Adult Education prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Asociația Euro Adult Education pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Asociația Euro Adult Education şi/sau vor fi distruse.

7.      Siguranța prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Asociația Euro Adult Education depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantata în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul Asociației Euro Adult Education. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Asociația Euro Adult Education utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei economice-europene se pot face  numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

8.      Drepturile dumneavoastră

În relaţia cu Asociația Euro Adult Education, persoanele vizate beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat.

Daca v-ați declarat consimțământul cu privire la anumite activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. Datele cu caracter personal transmise în vederea participării la cursurile autorizate conform legislației în vigoare în domeniul formării profesionale (nume, prenume, CNP, adresa, nume părinți, loc naștere, date contact, semnătura, și altele, după caz) se păstrează timp de 5 ani conform legislației în domeniul formării profesionale. Retragerea consimțământului pentru alte date decât cele precizate, nu va afecta legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului.

In baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabila Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), aveți următoarele drepturi:

-         Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate pentru care va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

-         Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopurile prelucrarii, aveti dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

-         Dreptul la stergere ("dreptul de a fi uitat"): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem datele cu caracter personal.

-         Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

-         Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

-         Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca va exercitati dreptul la obiectie, nu vom mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Asociația Euro Adult Education să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care Asociația Euro Adult Education demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţa. În caz de opoziţie nejustificată, Asociația Euro Adult Education este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţa şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Asociația Euro Adult Education, constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Asociația Euro Adult Education şi/sau îndeplinirea atribuţiilor legale şi/sau obligaţilor legale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Asociația Euro Adult Education poate să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Asociația Euro Adult Education este îndreptăţită să considere contractul încheiat cu clientul Asociației Euro Adult Education, de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa responsabilului de protecţia datelor din cadrul Asociația Euro Adult Education cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail:  office@euro-ed.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: Asociația Euro Adult Education situat în Municipiul București, sector 1, B-dul Ficusului, nr. 44A, corp B, et. 2, camera 206, cod poștal 013975. Cererii i se va anexa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.